Polityka prywatności

Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, że:

 1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest LOGISPAK sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Białogardzie 78-200 przy ul. Przemysłowej 5, NIP: 7773246020, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000542018 (dalej jako: „Spółka”).
 2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się na adres email: rodo@logispak.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1) lub tel. 94 36 527 07.
 3. Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przeprowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy handlowej,
  2. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
  3. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług lub utrzymywania relacji biznesowych pomiędzy Kontrahentem bądź osoby działającej w imieniu Kontrahenta a Spółką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  4. odpowiadania na zapytania związane z produktami oferowanymi przez Spółkę,
  5. wykonania usługi,
  6. dochodzenia roszczeń na gruncie przepisów prawa cywilnego (o ile takie się pojawią)
 4. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz z którymi zawarto umowy powierzenia danych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 3.
  Administrator dokłada wszelkich starań aby Pana(i) dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje Pana(i) dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń. Administrator dokłada należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 6. System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 7. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia.
 8. Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie przez Pana(ą) bezpośrednio danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania jednak danych osobowych może jednak uniemożliwić zawarcie umowy przez Administratora lub może wpłynąć na zakres usług, które Administrator będzie mógł świadczyć na rzecz Państwa firmy.